App iScanTicket - Развој за iOS

Контрола на билети

App iScanTicket за валидација на билети на настани. Баркод стан за iPhone како "мобилен баркод скенер" во врска со HTTP сервер (MySQL база на податоци). Бидејќи го користи стандардниот HTTP протокол, секој може да го користи и да го конфигурира за секој веб сервер.

  • клиент:Adrian Sangeorgean AS единица eK Mediareload GbR
  • барања:Дизајн, мајчин развој за iOS


на преглед

Побарајте бесплатна почетна консултација сега!