App BLE сензор за гас

BLE апликација за читање сензори за гас

За нашиот клиент IDT, развивме BLE iOS апликација за читање сензори за гас. Предизвикот тука беше тоа

Вредностите на повеќе од 10 сензорите треба да се читаат и прикажуваат истовремено. Во прилог на преглед има

Апликација за секој сензор детален преглед, во кој може да се видат кривите на вредности, но исто така може да се направат и поставувања на сензорот.