медиумите модул

Администрирајте медиум за апликација

За OTB GmbH од Берлин, развивме административна област за медиуми. Корисникот може да зачува PDF документи, видеа и други медиуми во структура на папки, за што може да се зачуваат

се прикажува апликација IOS. Исто така, можно е да се побара потврда за читање за обезбедени PDF документи и пораки.

За важни документи, потсетникот исто така ќе биде испратен до корисникот на апликацијата по X дена.

  • клиент:GHD Health GmbH
  • Барања: Планирање, развој на портал базиран на php / mysql / jquery и докинг со различни ERP системи


на преглед