"کار با Groenewold - رسانه های جدید در همان تعداد از جهات غیر مومن بود: پس از آن بود در مورد معمول زمینه عملکرد برنامه نیست، بلکه کل سیستم ERP، آنلاین موبایل، و مطمئن ارگونومی بهینه سازی شده نیز می توانید چاپ و به هم پیوسته. - در طول یک کوتاه نمی همه چیز و ترد پیکربندی چند ماه است، اما در این دوره از چند سال و چند مرحله ای - توسعه دهندگان نرم افزار نمی تواند خود را حفظ، اما تا به حال به کار -Businessanwendungsleuten در یک تیم مخلوط با "مدرسه قدیمی" و در نهایت. این برای همه اتفاق نخواهد افتاد و نتیجه می تواند دیده شود. "

ضوابط
دکتر اولیور دیزمن
OTB GmbH