"ما اولین پروژه ما با این شرکت Groenewold - تبدیل رسانه های جدید و محتوای بسیار به توسعه برنامه های iOS برای خواندن و تجسم داده های حسگر از طریق بلوتوث این شرکت Groenewold ما در برنامه ریزی و پس از آن حمایت کرده است راه اندازی شد .. این برنامه بسیار به سرعت اجرا شده است. همکاری بسیار عالی بود و همیشه سرگرم کننده بود چرا که کارکنان دانش بسیار خوب و ایده های خوبی برای واکنش با به دست آورده اند. در نتیجه مربوط دقیقا به آنچه که ما تصور می کرد. به نظر من، این شرکت بسیار توصیه می شود! "

ضوابط
Franziska Näpelt
IDT Europe GmbH