پردازش پرداخت برای شرکت های لجستیک

برنامه برای پرداخت از طریق ترمینال پرداخت WLAN

از مشتری ما از جنوب آلمان ما سفارش به منظور توسعه یک برنامه برای پردازش پرداخت برای شرکت های تدارکات.

این برنامه با یک ترمینال کارت متصل از طریق Wi-Fi ارتباط برقرار می کند و امکان پرداخت کارت های اعتباری و بدهی را فراهم می کند.

  • مشتری: منتشر نشده است
  • مورد نیاز: طراحی، توسعه برنامه برای آندروید


به نمای کلی

اکنون از مشاوره اولیه رایگان خود درخواست کنید!