2nd دندانپزشکی

پورتال حراج خدمات دندانپزشکی

برای مشتری ما یک پورتال حراج برای خدمات دندانپزشکی ایجاد کرده ایم. بیمار می تواند برنامه درمان خود را پس از ثبت نام آپلود کند. این تیم و از آن بررسی شده است

مزایده ای ایجاد کرد که دندانپزشکان اجازه می داد تا برای چندین روز برای دریافت سفارش از بیمار به 3 پیشنهاد دهند. بنابراین بیمار تا حدی می تواند تا 40٪ هزینه ها را ذخیره کند.

  • مشتری:2nd دندانپزشکی
  • مورد نیاز: برنامه ریزی، توسعه پورتال بر اساس php / mysql / jquery


به نمای کلی