ماژول رسانه

مدیریت رسانه برای یک برنامه

برای OTB GmbH از برلین، ما یک منطقه اداری برای رسانه ها ایجاد کرده ایم. کاربر می تواند اسناد PDF، فیلم ها و سایر رسانه ها را در یک ساختار پوشه ذخیره کند که به نوبه خود می تواند در آن ذخیره شود

یک برنامه IOS نمایش داده می شود. همچنین ممکن است درخواست خواندن رسید برای اسناد PDF ارائه شده و پیام ها.

برای اسناد مهم، یک یادآوری بعد از X روز به کاربر برنامه ارسال خواهد شد.

  • مشتری:GHD بهداشت و درمان GmbH
  • مورد نیاز: برنامه ریزی، توسعه پورتال بر اساس php / mysql / jquery و اتصال با سیستم های مختلف ERP


به نمای کلی