راش طلا

راش طلا

شما یک حفار طلا هستید هر جفت طلائی را که ممکن است!

برای گرفتن طلا و سایر گنجینه های خارج از زمین از ابزار گریپ خود استفاده کنید.
اکنون از مشاوره اولیه رایگان خود درخواست کنید!