برنامه توسعه GIB

GIB - برنامه

در همکاری با یک آژانس تبلیغاتی، ما برنامه GIB برای iOS و Android را توسعه دادیم. با برنامه، مشتری همیشه به روز است. این برنامه اخبار، تصاویر، سمینارها و رویدادها را ارائه می دهد.

  • مشتری:GIB
  • مورد نیاز: Programming


به نمای کلی