amieca AG TV App - توسعه برای آندروید

رمزگشایی ویدئو HD

برای amieca AG ما برنامه Android TV موجود را با استفاده از رمز گشایی ویدئو HD گسترش داده ایم. چالش این بود که، از جمله چیزهای دیگر، تعویض سریع بین جریان ها و نمایش مایع محتوای HD، به طوری که سیستم مناسب برای استفاده به عنوان یک مجموعه تلویزیونی است.

به عنوان یک راه حل، ما بخشی از پروژه منبع باز VLC را به برنامه موجود متصل کرده ایم.

  • مشتری:amieca AG
  • مورد نیاز: توسعه نرم افزار بومی برای آندروید، آموزش در پروژه VLC


به نمای کلی