قطب نما عرضه

ارائه گزینه های عرضه شرکت خودتان

برای GHD Gesundheits GmbH ما یک پورتال برای نمایش گزینه های مراقبت ایجاد کرده ایم. این پورتال از طریق رابط کاربری به سیستم های مختلف متصل می شود و تنها با چند کلیک انجام می شود

گزینه های عرضه در سراسر آلمان را نشان می دهد

  • مشتری:GHD بهداشت و درمان GmbH
  • مورد نیاز: برنامه ریزی، توسعه پورتال بر اساس php / mysql / jquery و اتصال با سیستم های مختلف ERP


به نمای کلی