دفاع از امپراتوری

دفاع از امپراتوری

جنگ های بزرگ با swarms واحد در تمام سطوح در انتظار شما است.
آماده هستی؟

ساخت ابزار قدرتمند، برنامه ریزی استراتژی های دفاعی، و افزایش از تازه کار به طور کلی در این بازی برج دفاعی بسیار جذاب!