برنامه myKonferenz - توسعه برای iOS و Android

ایجاد و مدیریت کنفرانس ها

برای مشتری Mobileextension مشتری ما برنامه MyKonferenz24 برای iOS و Android را توسعه دادیم. برنامه اجازه می دهد تا شما را به راه اندازی و مدیریت کنفرانس ها. مدیر کنفرانس نیز گزینه ای برای دعوت از شرکت کنندگان در طول تماس و یا، در صورت لزوم، آنها را از کنفرانس حذف می کند.

  • مشتری:MobileExtension GmbH
  • مورد نیاز:طراحی، توسعه بومی برای iOS و Android
  • وب سایت:www.mobileextension.de


به نمای کلی