برنامه تعادل فعال - توسعه برای IOS

محاسبه دارایی ها

برای Activ Bilanz GmbH ما یک برنامه فعال Blinanz برای محاسبه دارایی ها ایجاد کرده ایم.

  • مشتری:ترازنامه فعال جیامبیایچ
  • مورد نیاز:طراحی، توسعه برنامه های بومی برای iOS
  • وب سایت:www.activbilanz.de/


به نمای کلی